Wednesday, 2019-01-16, 1:40 PM

Welcome Guest | RSS

Main » Articles » Story

Đoạn tận vô minh
Muốn đoạn tận vô minh thì phải đạt đến niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một nơi không có đi và đến, không có danh và sắc, không có gì cả và cũng không phải là không có gì cả. Muốn đạt đến Niết bàn thì phải thiền. Thiền như thế nào? Thiền như sau:

Ngồi kiết già, hai chân vắt lên nhau hình hoa sen. Mắt nhắm, hai tay đặt trên đầu gối hoặc đặt trên nhau. Bắt đầu làm các việc như sau: ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một cảm giác do hỷ lạc sanh, có tầm có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một cảm giác do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Xả lạc xả khổ, xả niệm thanh tịnh thanh tịnh, chứng và trú thiền thứ tư.
Sau đó khi tâm đã thanh tịnh, nhu nhuyến dễ sử dụng, thuần tịnh, an lạc, dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh, nhớ về các kiếp trước của mình như một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, sáu kiếp, hai mươi kiếp, ba mươi kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Lúc đó biết được kiếp trước mình là ai, làm gì, là người như thế nào. Sau dó dẫn tâm, hướng tâm về tha tâm thông, dùng tâm của mình biết tâm của chúng sanh, biết được sự sanh diệt của chúng sanh. Biết được sự sống sự chết của chúng sanh là do các hạnh nghiệp của họ. Sau đó dùng tâm thấy biết như thật "Đây là khổ", "đây là tập khởi (nguyên nhân) của khổ", "đây là khổ diệt", tức là sự diệt khổ, "đây là khổ đạo", tức là con đường đi đến sự diệt khổ. Dùng tâm thấy biết như thật "Đây là lậu hoặc", "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc","Đây là sự diệt bỏ các lậu hoặc" , "Đây là con đường diệt bỏ các lậu hoặc". Sau đó tâm của ta sẽ tự ngộ như sau: "Ta đã giải thoát. Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, từ nay trở về sau không trở lại trạng thái này nữa". Lúc đó, ta đã đoạn tận được Vô minh.
Thế nào là khổ? Khổ là sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thế nào là khổ tập (nguyên nhân của khổ). Tập khởi của khổ là ái. Thế nào là sự diệt khổ? DIệt khổ là diệt ái. Thế nào là khổ đạo (con đường đi đến sự diệt khổ)? Con đường đó là con đường thánh đạo tám ngành. Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh ngữ, chánh tinh tấn.
Thế nào là lậu hoặc? Lậu hoặc là các lậu tồn trữ trong con người. Thế nào là nguyên nhân của lậu hoặc? Nguyên nhân của lậu hoặc là do vô minh. Thế nào là sự diệt bỏ các lậu hoặc? Sự diệt bỏ các lậu hoặc là diệt vô minh. Thế nầo là con đường đi đến đoạn diệt các lậu hoặc? Đó là con đường đi đến Niết Bàn.
Trên đây tôi đã trình bày về sự đoạn diệt vô minh.

Want to take the ignorance they have reached nirvana. What is nirvana? Nirvana is a place to go and no, no name and identity does both and is not nothing at all. Want to reach nirvana is to meditation. Meditation like? Meditation as follows:
Sitting legs squeezed together on the shower. Eyes closed, both hands placed on the knee or put on together. Start do the following: Education glass, glass evil law, evidence and stay the first meditation, a sense of touch by Hy's birth, which range from. Removal and Games Four, residence certificate and meditation Monday, a sense of the birth, no non-free range, local Static one heart. Ly Hy discharge residence, residence certificate and meditation Tuesday, friendly feel that the miscarriage Noble communication concept called discharge residence. Contact discharge discharge suffering discharge Net radio Net radio concept, evidence and meditation residence Wednesday.
Then the heart was the purity, the need ss easy to use, a voluntary, peace, care instructions, directions to the center-sufficient network intelligence, memory of their previous lives as a life, two life, three life, four lives, in life, six lives, lives twenty, thirty lives, many lives, many lives damage. At that know who you are life before, I do, the how. Then led the heart, about forgiveness oriented information center, use your mind to know the heart of being, that is the birth of beings kill. Know the life death of beings is due to actions of their career. Then use the mind sees that as truth "This is suffering," this is a set start (cause) of suffering "," Removal is suffering, the destruction that is suffering, suffering is the direct ", ie the way to kill the suffering. Using the mind sees that as truth "This is illegal or", "This is the cause of illegal or", "It is illegal to remove or destroy," "road kill is illegal to remove or". Then our mind will realize the following: "I have to release. Sanh was kill, has the virtues, the should have done, has put the burden down, from now onwards do not return this status again . At that time, we have the take the wife.
What is suffering? Size of birth, aging, illness, death, grief, compassion, suffering, advantages, brain. What is the file format (the cause of suffering). Start of the file format is compassion. What is the destruction suffering? Diệt suffering is kill compassion. What is suffering director (the road to kill the pain)? The way the holy path directed eight branches. Ie district knowledge, thinking district, industrial district, district network, mindfulness, the district, district language, district Effort.
What is illegal or? Gonorrhea or other illegal storage of humans. What is the cause of gonorrhea or? Cause of gonorrhea or by ignorance. What is illegal to remove or destroy? Smuggled out of the destruction or kill ignorance. What is the way to kill the illegal or? That is the way to Nibbana.
I presented above about the kill ignorance.

Sưu tầm

Category: Story | Added by: Rose (2010-01-09)
Views: 438 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: